GETAT Hekimim Aydınlatma Metni
23 Ekim 2023

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

GETAT HEKİMİM WEB SAYFASI

AYDINLATMA METNİ

 

Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kenar başlıklı 10’uncu maddesi uyarınca ve KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusu olan T.C. Sağlık Bakanlığı (Bakanlık) tarafından, GETAT Hekimim web sayfasında yer alan hekim ve diş hekimlerine ait kişisel veriler hususunda bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır. KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz Bakanlığın merkez adresi “Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800”dir.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu web sayfasında işlenen kişisel verileriniz bakımından veri sorumlusu T.C. Sağlık Bakanlığı’dır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Bu web sayfasında aşağıda yer alan kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilmektedir:

-        Kimlik verisi: Ad soyad bilgileriniz kimliğinizin doğrulanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, idari faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenebilmektedir.

-        İletişim verisi: Görev alınan ünite-uygulama merkezi telefon ve e-Posta adres bilgileriniz iş faaliyetlerinin yürütülmesi, idari faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenebilmektedir.

-          Özlük verisi: Çalışılan kurum bilgileriniz iş faaliyetlerinin yürütülmesi, idari faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenebilmektedir.

-        Mesleki deneyim verisi: Unvan, uzmanlık alanı, tamamlanmış sertifika programları, bilimsel çalışmalara iş faaliyetlerinin yürütülmesi, idari faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Bu web sayfasında bulunan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 8’inci maddesi ve 28’inci maddesinin ilk fıkrasında yer alan muafiyet halleri saklı kalmak üzere, hiçbir şekilde üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz tamamen otomatik yollarla elde edilmekte olup kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanağı, KVK Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve (ç) bendi uyarınca “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenebilmektedir.

İlgili Kişilerin Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

Bu web sayfasında kişisel verileri yer alan kişiler KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde düzenlenen haklarını, KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Bakanlığa başvurmak suretiyle kullanabilir.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi uyarınca yapılacak yazılı başvurular "T.C. Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler Mahallesi, 6001. Cadde, No:9, Çankaya, Ankara" adresine; Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile yapılacak başvurular ise "sb@hs01.kep.tr" adresine iletilmelidir.