GETAT UYGULAMALARINDA UZMAN UNVANI KULLANILMAMASI
28 Eylül 2021

Bakanlığımızca geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında düzenlenen sertifikalı eğitim programlarına katılarak sertifika almaya hak kazanan bazı kişiler tarafından  tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık alanı olmamasına rağmen uzmanlık alanıymış intibaı uyandıracak şekilde akupunktur uzmanı, fitototerapi uzmanı gibi unvanlar kullanıldığı yönünde Bakanlığımıza şikâyetler gelmektedir. Bilindiği üzere, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un Ek-14 üncü maddesinde "Tıpta uzmanlık ana dalları ile eğitim süreleri EK–1 sayılı çizelgede; diş tabipliğinde uzmanlık ana dalları ile eğitim süreleri EK–2 sayılı çizelgede; tıpta uzmanlık yan dalları, bağlı ana dalları ve eğitim süreleri de EK–3 sayılı çizelgede belirtilmiştir..." amir hükmü yer almakta olup anılan çizelgede tıpta ve diş hekimliğinde ana dal ve yan dal uzmanlık alanları açıkça ve tahdidi olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. GETAT alanında Bakanlığımızca uygulama izni verilen kamu veya özel sağlık kuruluşlarında (özel hastane, tıp merkezi, poliklinik, muayenehane vb.) GETAT uygulamalarına tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık izlenimini uyandıracak şekilde unvan kullanımına müsaade edilmemesi, sağlık kuruluşlarının bu doğrultuda bilgilendirilmesi, uyarılması ve yapılacak denetimlerde bu konuya özellikle dikkat edilerek mevzuata aykırı bir durum tespit edildiği takdirde ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli idari işlemlerin yapılması hususunda Genel Dağıtımlı yazımıza ulaşmak için Tıklayınız.